Obsah

Školní družina

budova na BystřičceŠkolní družina se nachází v budově základní školy v obci Bystřička, v malebné krajině, která je také vyhledávanou turistickou oblastí.
Jak již samo umístění napovídá, díky krásné přírodě, ve které se budova školy nachází, využívá školní družina hojně tuto možnost pro pobyt v přírodě, hry i sportovní aktivity.
Budova sama poskytuje školní družině čtyři místnosti:

  • Hlavní hernu – vybavenou především pro hry a volnou zábavu.

  • Pracovní kout – zde děti převážně pracují, malují a modelují, případně zde hrají stolní a společenské hry.

  • Odpočinkovou místnost – slouží ke zklidnění, četbě a povídání.

  • Kabinet – zázemí pro administrativní činnost.

Ve školní družině se snažíme vytvořit pro Vaše děti nejen místo, kde tráví čas, než odejdou domů, ale především prostředí, kam se těší a cítí se zde dobře a bezpečně.

Zaměřujeme se na snahu o celkový rozvoj osobnosti. Důraz klademe hlavně na výchovy, rozvíjíme složky, na které v běžné výuce není dostatek prostoru. Jako například pracovní výchova – ať už jde o úklid hraček po sobě samých, úklid šaten, až po zodpovědný přístup k zadanému úkolu. 
Nebo mravní výchova – kterou se snažíme děti naučit respektovat se vzájemně, tolerovat v různých situacích, vzájemně si pomáhat atd. 
Děti se učí hravou formou, aniž by si uvědomovaly, že se učí. Samozřejmou součástí jsou i další výchovy, jako je například výchova výtvarná, či environmentální, nedílnou součástí je výchova rozumová.
Snažíme se, aby děti uplatňovaly vědomosti získané ve vyučování a případně je dokázaly aplikovat v běžných životních situacích. Osvojování učiva je upevňováno:  

  • Praktickou činností – didaktickými hrami, zábavnými testy, hádankami, hlavolamy, pracovními listy sloužícími k nácviku pozornosti a paměti, nebo vědomostními soutěžemi. 
  • Besedami, vypravováním, inscenacemi, četbou – rozvoj plynulé řeči a fantazie. 
  • Rozvoj manuální zručnosti – modelováním, výrobou drobných předmětů z přírodnin, keramikou. 
  • Vedením k samostatnosti, pečlivosti a pořádku. 

Vzájemné prolínání obou výchov uplatňujeme a využíváme především v různých projektech, ať již jednorázového charakteru, či dlouhodobých, na kterých se děti samy aktivně podílejí. 
Samozřejmou součástí je také čas pro volnou zábavu, kdy mají děti na výběr z mnoha společenských nebo tematických her a sportovních aktivit. 
Provoz školní družiny je řízen Řádem školní družiny (plné znění zde…). Školní družina je dětem k dispozici od pondělí do pátku od 12:00 do 16:00 hodin. Po obědě děti společně pod dozorem vychovatelky odcházejí do školní družiny. Zde následuje odpočinková činnost, jejíž pravidelnou součástí se stala četba dětské literatury. Buď knihu vybírají vychovatelky ve spolupráci s dětmi, nebo mohou děti samy přinést a představit vlastní oblíbenou knížku. 
Dále pokračuje odpočinková činnost výběrem aktivit, které děti samy zvolí, ať už jde o společenské a tématické hry, nebo hry se stavebnicemi, modelování, malování atd. 
Pak přichází na řadu různá zájmová činnost:
Estetická výchova
Poslech hudby, zpěv a jednoduché tance.
Hudebně pohybové hry se zpěvem, jednoduchý hudební doprovod.
Dramatizace pohádek a povídek – využití loutek nebo hraček. 
Využívání různých technik, materiálů a přírodnin pro rozvoj dětské fantazie. 
Využívání výtvarných technik jako způsobu sebevyjádření i relaxace. 
Zapojení do projektové práce ( viz. jednotlivé dlouhodobé projekty )
Výzdoba prostor školy.
Společenská výchova
Navazování nových vztahů, výchova k vzájemnému poznávání a respektování.
Osvojování společenského chování, dodržování pravidel slušného chování, školního řádu.
Utváření názoru na svět. 
Seznamování se s kulturou a tradicemi.
Zafixování správných pracovních návyků. 
Pravidelná péče o čistotu a pořádek.
Pracovně technická výchova
Práce s drobným materiálem, přírodninami, modelovací hmotou a keramickou hlínou.
Výstavky dětských prací, výzdoba školní družiny a prostor školy. 
Příprava pomůcek na různé akce (Vánoční akademie, stromeček, masky, kulisy)
Hry se stavebnicemi.
Stavby na pískovišti, úprava pískoviště. 
Využití přírodnin k výrobě přímo venku. 
Přírodovědná výchova
Seznamování se s okolím školy. 
Sběr přírodních materiálů, práce s nimi a jejich určování.
Pozorování přírodních úkazů, jednoduché pokusy.
Ochrana přírody, osvojování si zásad chování v lese, ochrana životného prostředí.
Poznávání květin, stromů, živočichů a jejich určování.
Sportovní činnost 
Osvojení zásad bezpečnosti při sportu i hrách, při pobytu venku i ve školní tělocvičně. 
Utváření smyslu pro poctivost a čest
Hry a kolektivní soutěže – využívání sportovního nářadí. 
Kolektivní hry. 
Pobyt venku na čerstvém vzduchu, pravidelné procházky, sportovní aktivity. 
Pobyt ve školní tělocvičně, sportovní hry, kondiční cvičení, nácvik obratnosti a odhodlání. 
Tyto aktivity jsou součástí aktivity školní družiny, ale samozřejmě mají žáci na výběr i z dalších činností. 
Každoročně je možné vybírat z několika zájmových kroužků:
Keramický kroužek
Výtvarný kroužek
Náboženství
Sportovní kroužek
Taneční kroužek
Hudební kroužek (vybraný nástroj) – kroužek by byl veden učitelem z LŠU
Zahájení činnosti je však vždy podmíněno zájmem dětí. 

  pracovna herna č. 2herna